Algemene Voorwaarden v1

Artikel 1 - Definities

 • i-TopUp.nl is een vennootschap onder firma (VOF) die zich ten doel stelt het aanbieden en (door)verkopen van cadeaukaarten, een en ander in meest ruime zin.
 • In deze Algemene voorwaarden wordt onder "Opdrachtgever" verstaan: de rechtspersoon of het samenwerkingsverband van rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van i-TopUp.nl en i-TopUp.nl de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel.
 • In deze Algemene voorwaarden wordt onder "Overeenkomst" verstaan: de rechtsbetrekking tussen i-TopUp.nl en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.
 • In deze Algemene voorwaarden wordt onder "Diensten" verstaan: alle door i-TopUp.nl en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, waaronder, maar niet uitsluitend, cadeaukaarten en, alsmede alle andere door i-TopUp.nl ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
 • In deze Algemene voorwaarden wordt onder "Website" verstaan: de Website i-TopUp.nl.
 • In deze Algemene voorwaarden wordt onder "Partner" verstaan: door i-TopUp.nl ingeschakelde derde, waarbij i-TopUp.nl enkel fungeert als tussenpersoon tussen de Opdrachtgever en de Partner.

Artikel 2 - Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 • De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en i-TopUp.nl gesloten Overeenkomsten waarbij i-TopUp.nl Diensten aanbiedt of producten levert.
 • Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met i-TopUp.nl overeengekomen.
 • Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 • De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 3 - De Overeenkomst

 • Opdrachtgever kan bestellingen plaatsen op de Website. De Overeenkomst komt tot stand middels het plaatsen van de bestelling.
 • Het plaatsen van de bestelling kan op twee verschillende manieren. De eerste manier is via het ‘Agency model’, inhoudende dat i-TopUp.nl de cadeaukaart code aan de Opdrachtgever verkoopt en levert namens een Partner. Onmiddellijk na het moment dat de cadeaukaart code (deels) is aangewend, eindigt de rechtsbetrekking tussen Opdrachtgever en i-TopUp.nl en ontstaat er een rechtsbetrekking tussen voornoemde Opdrachtgever en de Partner.
 • De tweede manier betreft het ‘Buy-Sell model’, inhoudende dat i-TopUp.nl rechtstreeks aan de Opdrachtgever verkoopt en levert. De koopovereenkomst komt dan tot stand tussen Opdrachtgever en i-TopUp.nl.
 • De Opdrachtgever zal via de productinformatie op de hoogte gesteld worden via welk model de levering plaatsvindt.
 • Als i-TopUp.nl een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. i-TopUp.nl kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van i-TopUp.nl dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij i-TopUp.nl deze schriftelijk bevestigt.
 • Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door i-TopUp.nl.

Artikel 4 - Uitvoering van de Overeenkomst

 • i-TopUp.nl zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 • i-TopUp.nl heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • Bij het inschakelen van derden zal i-TopUp.nl de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door i-TopUp.nl worden doorbelast aan Opdrachtgever.
 • De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan i-TopUp.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan i-TopUp.nl worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan i-TopUp.nl zijn verstrekt, heeft i-TopUp.nl het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 • De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat i-TopUp.nl zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 • Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever i-TopUp.nl hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. i-TopUp.nl dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 - Wijziging van de Overeenkomst

 • Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen i-TopUp.nl en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 • Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het gebruikelijke tarief betaald worden.
 • Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van i-TopUp.nl op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 • Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen i-TopUp.nl en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 6 - Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 • i-TopUp.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat i-TopUp.nl goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
 • Voorts is i-TopUp.nl bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 • Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is i-TopUp.nl gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 7 - Herroepingsrecht

 • In de gevallen dat Opdrachtgever een herroepingsrecht toekomt, zal Opdrachtgever het recht hebben de Overeenkomst gedurende de toepasselijke bedenktermijn, als genoemd in lid 2, zonder opgaaf van redenen te ontbinden.
 • De bedenktermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag dat de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en i-TopUp.nl is gesloten, waarna het herroepingsrecht vervalt. Echter kan het herroepingsrecht ook tijdens de bedenktermijn vervallen, namelijk op het moment dat i-TopUp.nl de Dienst volledig heeft uitgevoerd. Het herroepingsrecht vervalt in dat geval alleen als de Opdrachtgever uitdrukkelijk daaraan voorafgaand heeft ingestemd met uitvoering van de Dienst en erkend heeft zijn herroepingsrecht te verliezen op het moment dat de Dienst volledig is uitgevoerd. Voor de vaststelling van het moment waarop de Dienst als volledig uitgevoerd wordt beschouwd, geldt:
a) in het kader van dienstverlening conform het “Buy-Sell model”, het moment waarop Opdrachtgever de code verzilvert bij de Partner; en


b) in het kader van dienstverlening conform het “Agency Model”, het moment waarop Opdrachtgever de code geleverd krijgt.

 • Als de Opdrachtgever gebruikmaakt van het herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige wijze aan i-TopUp.nl.
 • Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Opdrachtgever.
 • Het herroepingsrecht geldt niet voor: tegoedkaarten en/of artikelen met digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest; Op diensten zoals Xbox Live en Xbox Gamepass geldt wel herroepingsrecht.

Artikel 8 - Kosten, honorering en betaling

 • Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s. Niet op alle producten rust btw. Als dit wel zo is staat dit vermeld en zijn de prijzen inclusief btw.
 • i-TopUp.nl heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 • Tussentijdse prijswijzigingen worden doorberekend aan Opdrachtgever.
 • Betaling geschiedt via Ideal, Bancontact, Bitcoin of Creditcard.
 • Alle facturen dienen te worden betaald met inachtneming van een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
 • De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan i-TopUp.nl mede te delen.
 • Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 • Indien i-TopUp.nl besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in lid 7 van dit artikel genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 • Het staat i-TopUp.nl vrij om pas over te gaan tot levering van de Diensten zolang Opdrachtgever de opeisbare vordering overeenkomstig lid 7 van dit artikel niet heeft voldaan.

Artikel 9 - Levering

 • De levertermijn is in beginsel direct na de bestelling. Het bestelde tegoed, zal in de vorm van een code per e-mail geleverd worden.
 • Indien levering niet binnen deze termijn geschiedt, meldt Opdrachtgever dit aan i-TopUp.nl. i-TopUp.nl zal er zorg voor dragen dat levering zo snel mogelijk geschiedt, tenzij dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mogelijk is. i-TopUp.nl probeert altijd bij een te late levering binnen 2 dagen na de bestelling alsnog te leveren. Lukt dit niet dan kan de Opdrachtgever het door haar betaalde bedrag terugkrijgen.
 • Het niet-tijdig leveren vani-TopUp.nl is geen geldige reden voor de ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 10 - Garanties

 • i-TopUp.nl garandeert het volgende: Dat de codes die nodig zijn om het tegoed te kunnen gebruiken ten alle tijde zullen werken tenzij anders aangegeven.
 • Indien er sprake is van een schending van een van bovenstaande garanties, dient Opdrachtgever dit binnen vier (4) weken te melden aan i-TopUp.nl, om een beroep te kunnen doen op de desbetreffende garantie.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

 • De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. i-TopUp.nl is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Opdrachtgever onjuiste, niet- representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 • De levertermijn als genoemd in artikel 9 lid 1 van deze Algemene voorwaarden kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is i-TopUp.nl nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Opdrachtgever geen recht de Producten of Diensten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten of Diensten te weigeren, noch is i-TopUp.nl enige vergoeding verschuldigd jegens Opdrachtgever.
 • i-TopUp.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade door de Opdrachtgever die is ontstaan doordat een Partner zoals genoemd in artikel 3.2 tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en deze Partner, dan wel door enig ander toedoen of nalaten van een Partner.
 • i-TopUp.nl is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van i-TopUp.nl, verleent de Opdrachtgever de bevoegdheid aan i-TopUp.nl om, als een door i-TopUp.nl ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
 • i-TopUp.nl is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 • i-TopUp.nl is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 • i-TopUp.nl is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die het gevolg is van een storing van haar systemen.
 • i-TopUp.nl is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 12 van deze Algemene voorwaarden.
 • De Opdrachtgever vrijwaart i-TopUp.nl voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 • Indien i-TopUp.nl aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van i-TopUp.nl met betrekking tot haar Diensten.
 • De aansprakelijkheid van i-TopUp.nl is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien i-TopUp.nl niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
 • De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van i-TopUp.nl.
 • Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 12 - Overmacht

 • Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van i-TopUp.nl, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 • Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van i-TopUp.nl zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van i-TopUp.nl, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 • In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 • Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal i-TopUp.nl overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die i-TopUp.nl heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 13 - Vertrouwelijkheid van gegevens

Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. i-TopUp.nl kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 14 Intellectuele eigendom

 • i-TopUp.nl behoudt zich de rechten van intellectueel eigendom voor.
 • De rechten van bepaalde images berusten bij de Partners van i-TopUp.nl.
 • Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan i-TopUp.nl van gegevens. Opdrachtgever zal i-TopUp.nl vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 15 - Klachtenregeling

 • Indien Opdrachtgever een klacht heeft dient Opdrachtgever dit schriftelijk te zenden aan support@i-topup.nl

Artikel 16 - Identiteit van i-TopUp.nl

 • i-TopUp.nl is bij de KvK geregistreerd onder nummer 80530869 en draagt BTW- identificatienummer NL861704095B01. i-TopUp.nl is gevestigd aan Posthoornstraat 17 3011 WD te Rotterdam
 • i-TopUp.nl is per e-mail te bereiken via support@i-TopUp.nl, middels de Website i-TopUp.nl.

Artikel 17 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Alle geschillen die tussen i-TopUp.nl en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Rotterdam.